Wydrukuj tę stronę
sobota, 20 lutego 2021 16:00

Mieszkańcy przeciwko blokom przy ul. Spokojnej

 
Mieszkańcy przeciwko blokom przy ul. Spokojnej zdjęcie nadesłane

Grupa mieszkańców zdecydowała się sprzeciwić planom zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Spokojnej, gdzie projektuje się zabudowę wielorodzinną z usługami.

Kilka dni temu jako pierwsi opublikowaliśmy informację, że w najbliższym czasie do publicznej dyskusji wyłożony zostanie plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Spokojnej w Gnieźnie. Mowa o obszarze położonym wzdłuż tej wąskiej drogi, prowadzącej z os. Ustronie w kierunku Róży, wzdłuż parku przy Jeziorze Winiary. Ponadto plan obejmuje także działkę położoną między wspomnianym akwenem a torami kolejowymi Gniezno - Gniezno Winiary. 

Opublikowanie projektu uchwały spowodowało sporą dyskusję w sieci. Część mieszkańców wyrażała swoje niezadowolenie z propozycji ulokowania zabudowy wielorodzinnej na terenach bezpośrednio stykających się z parkiem. Dyskusja ta znalazła znalazła swój upust w formie petycji, pod którą właśnie zbierane są podpisy:

Każdy obywatel, który uważa, że teren ten powinien zostać przeznaczony na: 
1. W piewszej kolejności zieleń rekreacyjną i miejsce odpoczynku obywateli, 
2. W drugiej kolejności na częściową zabudowę jednorodzinną 
Proszony jest o oddanie głosu i podpis pod petycją.

Pismo można podpisywać w formie elektronicznej pod tym adresem (link). 

Jednocześnie też przypomnijmy iż pięć lat temu w czerwcu 2016 roku Rada Miasta Gniezna wyraziła zgodę na zakup nieruchomości o powierzchni 1,29 hektara, położonej na wspomnianym obszarze (częściowo zalesioną), należącej wówczas do Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Koszt zakupu miał wynieść 456 tys. złotych. 

W trakcie posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska w czerwcu 2016 roku, prezydent Tomasz Budasz wyjaśniał powody, dla których nieruchomość miała zostać nabyta, a także jakie są plany wobec tego terenu: - To jest lokata naszych środków. Jak mówiłem, za rozsądną cenę korzystamy z prawa pierwokupu. Uda nam się też zgromadzić teren, w którym stuprocentowym właścicielem będzie Miasto Gniezno wokół jeziora. Dzięki temu w dalszych planach rewitalizacji, będziemy mogli myśleć także o tym terenie - mówił (wypowiedź z czerwca 2016 roku). Projekt uchwały pozwalającej na zakup działki został zaopiniowany pozytywnie, a potem przyjęto go jednogłośnie. 

W uzasadnieniu do wspomnianej uchwały, podjętej w tym samym miesiącu, zawarto wówczas również: - Przedmiotowa nieruchomość jest zlokalizowana na obszarze objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu otoczenia jeziora Winiary w Gnieźnie, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXIII/242/2000 z dnia 8 grudnia 2000 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 8 z dnia 6 lutego 2001 r., poz. 100. Zgodnie z ustaleniami powołanego wyżej planu nieruchomość leży na terenie przeznaczonym pod zieleń parkową (symbol ZP) - czytamy.

Jak dalej zawarto w uzasadnieniu wspomnianej uchwały z czerwca 2016 roku: - W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny będące własnością Miasta Gniezno o znacznym obszarze, które służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców, stanowiących zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy, między innymi w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Wobec powyższego zasadnym jest nabycie przedmiotowego gruntu od Archidiecezji Gnieźnieńskiej, tak, aby możliwe było spójne zagospodarowanie całego terenu. Teraz, jak widać z projektu nowego planu zagospodarowania przestrzennego, planuje się jednak teren ten przeznaczyć pod zabudowę wielorodzinną lub usługową. 

W poniedziałek 22 lutego w Starym Ratuszu o godzinie 16 odbędzie się publiczna dyskusja nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla wspomnianego terenu. Udział w dyskusji może wziąć każdy, tak jak każdy może złożyć uwagi do Urzędu Miejskiego w sprawie proponowanych zmian - powinny być dostarczone do Urzędu Miejskiego do 19 marca 2021 roku. 

16 komentarzy