czwartek, 15 października 2020 07:39

Deratyzacja na terenie miasta

  UM (opr)

Przez najbliższy miesiąc właściciele nieruchomości i osoby zarządzające nimi mają obowiązek dokonania deratyzacji na terenie swoich posesji.

Urząd Miejski przypomina o przeprowadzeniu obowiązkowej akcji deratyzacyjnej w dniach od 15 października do 15 listopada. Ten coroczny obowiązek spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami na terenie Gniezna.

Deratyzacji należy poddać pomieszczenia zsypowe i piwniczne oraz miejsca najbardziej narażone bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach i infrastrukturze technicznej na terenie Miasta Gniezna, dotyczy to przede wszystkim nieruchomości:

 • zabudowanych obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa spożywczego, bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych,
 • wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej,
 • budynków użyteczności publicznej.

Ponadto należy przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie. W pozostałych budynkach i obiektach deratyzację przeprowadza się w przypadkach stwierdzenia występowania gryzoni.

Deratyzacja polegać powinna na wyłożeniu preparatów/ trutek zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie do zwalczania gryzoni w miejscach ich występowania i gromadzenia się.

Trutkę należy wyłożyć w ilości i według zasad właściwych dla danego preparatu. Miejsca wyłożenia preparatów należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonej trutki. W przypadku znalezienia padłych gryzoni, należy je usunąć w ciągu 12 godzin.

Osoby bezpośrednio przeprowadzające deratyzację winny podjąć czynności zabezpieczające przed nieszczęśliwymi wypadkami zatruć mieszkańców i zwierząt domowych a w szczególności pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia.

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa mogą być nakładane przez Straż Miejską w Gnieźnie mandaty karne, zgodnie z art. 117 Kodeksu wykroczeń.

2 komentarzy

 • Link do komentarza Mieszkaniec piątek, 16 października 2020 09:31 napisane przez Mieszkaniec

  Jaka obowiązkowa akcja?
  W zasobach spółdzielni mieszkaniowej taka akcja trwa cały rok.
  Szczury mówią dziękuję i trutki nie tykają

 • Link do komentarza mieszkaniec czwartek, 15 października 2020 10:17 napisane przez mieszkaniec

  Deratyzacja tak długo nie osiągnie swojego celu, jak długo władze miasta nie nauczą ludzi, by nie dokarmiali gołębi w centrum miasta. Czy naprawdę tak trudno jest ustawić kilka tabliczek z prośbą o niedokarmianie ptaków w tych miejscach? A gdzie Towarzystwo Ochrony Zwierząt, które powinno czuwać nad prawidłowym rozwojem każdego zwierzęcia w warunkach naturalnych, a nie na siłę dokarmianych w dodatku niedozwoloną żywnością???

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane